top of page

Nivells

 

Fairy Tales

Atès que en aquestes edats els alumnes inicien gradualment l'aprenentatge de la lectura i escriptura en el seu propi idioma, aquests nivells estan dividits per edats (3,4,5,6 i 7 anys). Basen la seva metodologia en la comunicació i comprensió oral mitjançant tècniques dinàmiques com ara cançons, dibuixos, contes, jocs, etc., tot utilitzant materials apropiats a l'edat i al desenvolupament del coneixement del nen/a.

 

Els de 3, 4 i 5 anys venen els divendres 1 hora i mitja i no tenen llibre de text. Treballem un CONTE per mes. Juguem i cantem 100% en anglès.

 

Els de 6 anys també venen els divendres 1 hora i mitja i tenen ja un llibre. La finalitat és començar a reconèixer paraules escrites en anglès i relacionar la seva fonètica.

 

 

 

Beginner

Els alumnes de 7 anys ja venen dos dies a la setmana (3h) i utilitzen també els dos llibres: el de l'estudiant i el d'exercicis.

Se'ls inicia en la lectura i escriptura en anglès, començant pel llenguatge més elemental fins arribar, gradualment, a aspectes més complexos de l'idioma, amb l'objectiu d'aprendre a comunicar-se de forma oral i escrita adequada a l'edat de l'alumne. Els llibres de text i els materials corresponen a la seva edat.

 

 

 

 

Elementary

Aquest nivell introdueix els alumnes a l'anglès amb materials apropiats, establint les estructures bàsiques gramaticals, de pronunciació i de vocabulari necessàries per a la seva edat. Als alumnes se'ls assigna un nivell depenent de l'edat i el seu coneixement previ de l'anglès.

 

Apart dels dos llibres de text que utilitza a classe, també tindrà un llibre de lectura que anirà llegint i treballant durant tot el curs.

 

Al acabar aquest nivell l'alumne ha d'haver assolit estructures bàsiques de gramàtica i vocabulari, tot posant èmfasi en la comprensió oral.

 

 

Pre-Intermediate

Dins d'aquest nivell, l'aprenentatge de l'anglès es basa en estructures gramaticals i habilitats de conversa més complexes.

Utilitzem els dos llibres de text: el de l'estudiant i el d'exercicis. Normalment no hi ha deures per a casa, a no ser que l'alumne no hagi aprofitat el temps a classe i aleshores ho ha d'acabar a casa. L'avaluació és contínua.

 

També té un llibre de lectura que llegeix el primer trimestre. Al segon i tercer trimestre se l'intercanvia amb els companys de classe. D'aquesta manera en llegeix tres durant el curs.

 

En finalitzar aquest nivell, els alumnes estan preparats per expressar-se en anglès en situacions quotidianes i han treballat totes les estructures gramaticals breument.

 

 

 

Intermediate

Dins d'aquest nivell es completen i s'assoleixen totes les estructures gramaticals més complexes i vocabulari adient. Es realitzen, constantment, pràctiques de conversa basades en situacions variades que permeten a l'alumne mantenir converses en anglès i utilitzar l'idioma fita en quasi totes les situacions que se li presentin tant d'àmbit escolar com en el laboral o d'oci.

 

L'alumne pot comprendre, interactuar, mediar i expressar-se de forma adequada en diverses situacions en un registre estàndar de formalitat o informalitat tant oral com per escrit. Pot posar en pràctica estratègies que agilitzin la comunicació i facilitin el llenguatge i domina eines per evaluar i millorar el propi aprenentatge i l'ús de la llengua.

 

L'estudiant utilitza també el llibre de l'estudiant i el d'exercicis. Llegeix tres llibres de lectura per curs adequats al seu nivell i edat.

 

 

Upper-Intermediate

Els objectius generals d'aquest curs són:

 

  • Utilitzar l'idioma que s'aprèn tant en l'àmbit escolar com en una amplia gamma de situacions que se li presentin a l'estudiant, ja siguin de forma presencial o virtual com a mitjà de comunicació i d'expressió personal sobre temes concrets, abstractes o culturals.

  • Comprendre, interactuar i expressar-se de forma adequada, raonablement flexible, en diverses situacions, en un registre estàndar de formalitat o informalitat tant oral com per escrit.

  • Ampliar el coneixement dels aspectes socioculturals relacionats amb les situacions habituals, així com els que es refereixen al propi àmbit professional i utilitzar les formes socials, gestos, registres i tractament adequats en diferents situacions.

  • Interioritzar els recursos lingüístics necessaris a través de la pràctica funcional i formal i posant en joc les estratègies més eficaces.

 

L'alumne utilitza el llibre de text i el d'activitats. Llegeix tres 'readers' durant el curs.

 

 

 

First

Aquest curs és per a aquells alumnes que volen presentar-se a l'exàmen oficial del FIRST CERTIFICATE, ja sigui durant el curs o al finalitzar-lo.

 

Els objectius del curs són:

 

  • Familiaritzar als alumnes amb examens i preguntes típiques del First Certificate.

  • Sistematitzar tècniques pràctiques per a resoldre els diferents tipus de preguntes de l'exàmen (per exemple: la forma d'omplir els espais en blanc, de transformació, de correcció d'errades...)

  • Respondre a les necessitats dels alumnes aplicant sol.lucions pràctiques.

 

El centre té un alt percentatge d'aprovats amb els alumnes que es presenten per al First Certificate.

 

L'objectiu principal del First és aconseguir que l'estudiant adquireixi un ampli coneixement de vocabulari i estructures i domini amb solvència i seguretat gran varietat de comunicacions escrites i orals en tot tipus de situacions.

 

Advanced

 

life-adventures-4.jpg
life-adventures-5.jpg
EMP-B1.jpg
prepare2-2ed-sb-9781108433280.jpg
EMP-B2.jpg
EMP-B2.jpg
complete first.jpg
EMP-B1+.jpg
prepare3-2ed-sb-9781108433297.jpg
prepare4-2ed-sb-9781108433303.jpg
prepare5-2ed-sb-9781108433310.jpg
life-adventures-3.jpg
life-adventures-1.jpg
life-adventures-2.jpg
EMP-A2.jpg
complete-firstfs-sb-2019.jpg

La demanda de les habilitats lingüístiques de nivell avançat està creixent cada vegada més. No n'hi ha prou amb tenir el títol del FIRST, ara molts joves que s'estan formant per tenir un futur millor, ja s'estan preparant per l'ADVANCED.

Obtenir el CAE_ Cambridge English Advanced (C1), acredita ser un alumne excepcional en anglès.

 

Què certifica obtenir el nivell Advanced?

 

  • Significa aconseguir un nivell avançat en l'idioma anglès i acceptat a tot el món.

  • Un certificat amb infinites oportunitats.

  • Proporciona les habilitats lingüístiques per aconseguir l'èxit acadèmic i professional.

 

empowerc1.jpg
complete advanced.jpg
bottom of page